Serious Coffee Roastery je lokálna mikro pražiareň výberovej kávy v Prievidzi.

SERIOUS COFFEE s.r.o.

Tallerova 4

811 02 Bratislava

info@seriouscoffee.sk

+421 905 292 111

Image Alt

Reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:

1.2. Predávajúci: SERIOUS COFFEE, s. r. o.
Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52469522
DIČ: 2121038986
Zapísaná v OR OS Bratislava I, vo vložke č. 138517/B
Č. účtu IBAN: SK10 1100 0000 0029 4408 7288

Adresa pre vrátenie tovaru: Skladová 8, 971 01 Prievidza

Telefónne číslo: 0905 292 111
E-mailová adresa: info@seriouscoffee.sk

1.3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho www.seriouscoffee.sk
1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá uzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu, a to prostredníctvom webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

 

 a

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

2.1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
2.2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.
2.3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
2.4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
2.5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho: Skladová 8, 971 01 Prievidza
2.6. Ku každej objednávke predávajúci zasiela faktúru v tlačenej forme. Táto faktúra zároveň slúži ako záručný list.
2.7. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.
2.8. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u kuriérskej spoločnosti).
2.9. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním, skladovaním alebo ošetrovaním výrobku.

Stiahnutie reklamačného listu: Reklamačný list

 

a

 

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

3.1. Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky zaslať prostredníctvom reklamačného formulára bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
3.2. Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady.
3.3. Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.
3.4. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
3.5. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodenému obalu prevziať je povinný toto prevzatie potvrdiť kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
3.6. Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.

 

a