Serious Coffee Roastery je lokálna mikro pražiareň výberovej kávy v Prievidzi.

SERIOUS COFFEE s.r.o.

Tallerova 4

811 02 Bratislava

info@seriouscoffee.sk

+421 905 292 111

Image Alt

Obchodné podmienky

DEFINÍCIA POJMOV

1.1. „Predávajúci“ sa rozumie spoločnosť SERIOUS COFFEE, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, IČO: 52469522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 138517/B, oddiel Sro, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.seriouscoffee.sk,
1.2. „E-shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.seriouscoffee.sk,
1.3. „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom E-shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,
1.4. „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
1.5. „Zmluva“ – kúpna zmluva o predaji tovaru na internetovom obchode uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.

 

 a

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky predaja:

2.1. produktov Predávajúceho E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
2.2. Každý Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to ešte pred odoslaním objednávky. Zadaním objednávky Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.3. Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Predávajúci: SERIOUS COFFEE, s. r. o.

Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Adresa pre vrátenie tovaru: Skladová 8, 971 01 Prievidza

Telefónne číslo: 0905 292 111

E-mailová adresa: info@seriouscoffee.sk

 

Stiahnutie reklamačného listu: Reklamačný list

 

a

 

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Predávajúci ponúka tovar uvedený v E-shope. Kupujúci si môže ponúkaný tovar objednať prostredníctvom E-shopu. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzatvoriť Zmluvu.
3.2. Kupujúci objednáva tovar elektronicky – kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ a následne riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý odošle Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uvádzať pravdivé a úplné údaje.
3.3. Spotrebiteľ odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.
3.4. Bezodkladne po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi prijatie objednávky.
3.5. Predávajúci bezprostredne pred odoslaním tovaru informuje Spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie o (i) hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (objednaní tovaru uvádzať pravdivé a úplné údaje.
iii) dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu určitú, a (iv) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa.
3.6. Pri predaji tovaru je každá ponuka limitovaná množstvom tovaru, ktorý má Predávajúci k dispozícii. Po potvrdení objednávky je Predávajúci oprávnený oznámiť Kupujúcemu, že tovar je vypredaný; takéto oznámenie sa považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

a

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A DODACIE PODMIENKY

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu uvedenú v E-shope pri konkrétnom tovare. Cena je uvedená vrátane DPH ako aj iných daní a poplatkov, bez nákladov na dopravu. Konečná cena vrátane nákladov na dopravu bude Kupujúcemu vyobrazená v sumáre objednávky pred odoslaním tovaru a bude uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky.
4.2. Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.
4.3. Kupujúci si zvolí jeden z nasledovných spôsobov platenia ceny tovaru pomocou platobnej brány ComGate:

  • platba kartou online
  • platba bankovým prevodom
  • platba na dobierku

4.4. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Kupujúcemu tovar tým, že ho odošle prostredníctvom Predávajúcim vybraného prepravcu na miesto dodania uvedené v objednávke Kupujúceho.
4.5. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar v lehote závislej od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho, pričom obvyklá lehota dodania je do 30 (tridsať) pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota je len orientačná a nezáväzná.
4.6. Predávajúci dodáva tovar na území Slovenskej republiky.
4.7. Pre dodávku tovaru do zahraničia dohodne Predávajúci s Kupujúcim osobitné dodacie podmienky.
4.8. Kupujúci si zvolí jeden z nasledovných spôsobov doručenia tovaru:

  • Kuriér DPD – doručenie po celej Slovenskej republike spoločnosťou DPD
  • DPD BOX PICKUP – vyzdvihnutie zásielky v odbernom mieste DPD Pickup
  • Osobný odber – vyzdvihnutie zásielky osobne v kaviarničke Caffettino, Bojnická cesta 9, 97101 Prievidza

4.9. Pri objednávke tovaru v celkovej cene nad 40 € je doprava zadarmo.

4.10. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste uvedenom v objednávke. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar aj jeho obal a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný vyhotoviť s prepravcom záznam o poškodení tovaru.

 

a

REKLAMÁCIE

5.1. Spotrebiteľ je povinný uplatniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie najneskôr pri predložení Reklamačného formuláru, ktorého vzor je dostupný na stránke E-shopu v sekcii Reklamačný poriadok.
5.2. Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácií tovaru, vrátane informácií o nárokoch Kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok.

 

a

 

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

6.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota 14 dní sa počíta odo dňa:

prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu,

prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa tovar dodáva oddelene.

6.2. Právo odstúpiť od Zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:

6.2.1. na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho/Spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
6.3. Právo odstúpiť od Zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od Zmluvy na adrese uvedenej v článku 2.3. Spotrebiteľ môže pri odstúpení od Zmluvy použiť tento dokument.
6.4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
6.5. Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
6.6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
6.7. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.
6.8. V prípade ak je predmetom Zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

 

a

RIEŠENIE SPOROV

7.1.Spotrebiteľ má právo:

obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva,

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

7.2. Orgánom dozoru a jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporov s využitím online platformy, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

a