Serious Coffee Roastery je lokálna mikro pražiareň výberovej kávy v Prievidzi.

SERIOUS COFFEE s.r.o.

Tallerova 4

811 02 Bratislava

info@seriouscoffee.sk

+421 905 292 111

Image Alt

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a

Kto prevádzkuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SERIOUS COFFEE s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52469522, zapísana v OR Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 138517/B (ďalej len „SERIOUS COFFEE“)

a

Aké osobné údaje spracúvame?

Objednávky:

Pri objednávke spracovávame vaše meno, priezvisko, email, fakturačnú a doručovaciu adresu a prípadne telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme tak kvôli tomu, aby sme vašu objednávku mohli vybaviť a doručiť a tiež kvôli tomu, aby sme naplnili požiadavky vyplývajúce zo zákonov. Právnym základom pre ich spracovanie je plnenie zmluvného vzťahu. Dané údaje sme povinní spracovávať 10 rokov (pre účely účtovníctva).

Registrácia:

Pri registrácii v našom e-shope o vás uchovávame tie isté údaje ako pri objednávke. Účelom registrácie je zjednodušiť vám nákupný proces tým, že svoje údaje nemusíte u nás pri objednávke vypĺňať opakovane. Druhá funkcia spočíva v umožnení vám prehľadu histórie vašich objednávok. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti tejto „zmluvy“ – teda pokiaľ nedôjde k zrušeniu vašej registrácie. Tým sa dostávame k tomu, že registrovaný účet je na vašu žiadosť, samozrejme, možné kedykoľvek zrušiť.

Kontaktný formulár, e-mail, telefón:

Pokiaľ využijete kontaktný formulár, napíšete nám e-mail, alebo nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi a s tým, čo nám oznámite za účelom vybavenia vašich požiadaviek. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

a

Cookies

SERIOUS COFFEE používa na webovej stránke www.seriouscoffee.sk cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky a poskytnutie našich služieb:

Cookies, ktoré po uzatvorení stránky automaticky vymazávajú a poskytujú nám len neosobné údaje o návštevníkovi stránky, na základe ktorých vieme, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke.

Funkčné cookies, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje každého návštevníka stránky a zabezpečiť bezpečnosť po prihlásení. Webová stránka www.seriouscoffee.sk povoľuje generovanie vlastných cookies nasledujúcim externým systémom:

Ide predovšetkým o tzv. Cookies tretích strán, ktoré sú generované výlučne tretími stranami, ktoré Správca nedokáže čítať. Patria sem predovšetkým analytické cookies pre Google Analytics, ktoré merajú používanie stránky používateľom, cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Youtube, …), ktoré zjednodušujú používateľské rozhranie, cielené reklamy a pod.

a

Uchovávanie informácií / zabezpečenie

Vaše osobné údaje spracúvame počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania alebo odvolaním súhlasu dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

a

Kto ďalší môže mať prístup k Vaším údajom?

K osobným údajom má prístup spoločnosť SERIOUS COFFEE ako prevádzkovateľ, jej zamestnanci a môžu k nim mať prístup aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosti poskytujúce IT služby, programátorské služby, správu e-shopu a vedenie účtovníctva.

Taktiež sú Vaše osobné údaje sú sprístupnené nasledovným tretím stranám – doručovaním spoločnostiam, ktoré zabezpečujú dopravu vašej objednávky.

a

Aké máte práva?

Pri spracovávaní osobných údajov si môžete ako dotknutá osoba uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k údajom

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje opravíme.

Právo na prenositeľnosť

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo na výmaz osobných údajov

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail:statny.dozor.@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).